Setki odżywek z dodatkowym rabatem! -10%  Kod: RABAT10  

Regulamin

Niniejszy regulamin określa zasady dokonywania zakupów w sklepie internetowym prowadzonym przez Sprzedającego pod adresem https://www.bcaa.pl/

Sprzedającym jest HF Media Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi (91-336) przy ul. Rumuńskiej 1, wpisana przez Sąd Rejonowy da Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000653595, NIP: 7292713761, Regon: 366105327. Spółka posiada kapitał własny w wysokości 5000 PLN w całości opłacony. Adres poczty elektronicznej sklep@bcaa.pl, numer telefonu kontaktowego  500 465 465

Definicje

 1. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, a posiadająca zdolność do czynności prawnych, która na zasadach określonych w Regulaminie dokonuje Zamówienia w Sklepie Internetowym.
 2. Konsument – Klient będący osobą fizyczną, korzystającą ze Sklepu Internetowego w celu niezwiązanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 3. Newsletter – elektroniczna usługa dystrybucyjna świadczona przez Usługodawcę za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail, która umożliwia wszystkim korzystającym z niej Usługobiorcom automatyczne otrzymywanie treści kolejnych edycji Newslettera zawierającego informacje o nowościach i produktach w Sklepie Internetowym.
 4. Przedsiębiorca na prawach konsumenta – Klient, który jest osobą fizyczną zawierającą Umowę Sprzedaży bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
 5. Przedmiot transakcji – towary wymienione i opisane na stronie internetowej Sklepu Internetowego.
 6. Regulamin – niniejszy regulamin sklepu internetowego.
 7. Sklep Internetowy (Sklep) – serwis internetowy dostępny pod adresem https://www.bcaa.pl/, za pośrednictwem którego Klient może złożyć Zamówienie i dokonać zawarcia Umowy Sprzedaży Towarów.
 8. System teleinformatyczny – zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci urządzenia końcowego.
 9. Towar – rzecz ruchoma, prezentowana w Sklepie Internetowym, której dotyczy Umowa Sprzedaży.
 10. Usługa Elektroniczna – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem Sklepu Internetowego (np. Newsletter)
 11. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu ustawy Kodeks cywilny, zawarta pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu.
 12. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta określające jednoznacznie rodzaj i ilość Towarów, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży.
 13. Sprzedawca / Usługodawca - HF Media Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi (91-336) przy ul. Rumuńskiej 1, wpisana przez Sąd Rejonowy da Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000653595, NIP: 7292713761, Regon: 366105327. Spółka posiada kapitał własny w wysokości 5000 PLN w całości opłacony. Adres poczty elektronicznej sklep@bcaa.pl, numer telefonu kontaktowego 500 465 465
 14. Usługobiorca - osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, a posiadająca zdolność do czynności prawnych korzystająca lub zamierzająca korzystać z Usługi Elektronicznej.
 15. Najniższa cena – najniższa cena Produktu, która obowiązywała w okresie 30 dni przed wprowadzeniem obniżki ceny Produktu lub która obowiązywała od dnia rozpoczęcia oferowania tego Produktu do sprzedaży do dnia wprowadzenia obniżki (gdy dany Produkt jest oferowany do sprzedaży w okresie krótszym niż 30 dni).

 

Zasady ogólne

Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw Konsumentów lub Przedsiębiorców działających na prawach konsumentów - przysługujących im na mocy bezwzględnie wiążących przepisów prawa, a wszelkie ewentualne wątpliwości należy tłumaczyć na korzyść Konsumenta / Przedsiębiorcy działającego na prawach konsumenta. W przypadku ewentualnej niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z przepisami obowiązującego prawa, pierwszeństwo mają te przepisy i należy je stosować.

 

Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego dostępnego pod adresem https://www.bcaa.pl/.

Warunkiem złożenia Zamówienia w Sklepie Internetowym przez Klienta jest zapoznanie się z Regulaminem i akceptacja jego postanowień w czasie realizacji Zamówienia.

Sklep internetowy https://www.bcaa.pl/. prowadzi sprzedaż detaliczną za pośrednictwem sieci Internet.

Wszystkie Towary oferowane w sklepie https://www.bcaa.pl/ są fabrycznie nowe, oryginalnie zapakowane, oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.

Aby skorzystać z Serwisu niezbędne jest:

Klient zobowiązany jest do niedostarczania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich.

Składanie zamówień

Informacje prezentowane na stronach internetowych https://www.bcaa.pl/, w szczególności ogłoszenia, reklamy, cenniki i inne informacje – stanowią zaproszenie do zawarcia Umowy Sprzedaży w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego, nie są zaś ofertą handlową w rozumieniu art. 66 i art. 66(1) Kodeksu cywilnego.

Wszystkie ceny podane na stronach internetowych https://www.bcaa.pl/ są cenami brutto podanymi w złotych polskich. Podane ceny nie obejmują kosztów wysyłki.

Zamówienia są przyjmowane przez stronę internetową/telefonicznie.

Zamówienia składane poprzez stronę internetową można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu przez cały rok.

Zamówienie jest skuteczne, jeśli Klient prawidłowo wypełni formularz Zamówienia,  prawidłowo poda dane kontaktowe, w tym dokładny adres, na który Towar ma być wysłany oraz aktualny numer telefonu i adres e-mail, zaakceptuje obowiązujący Regulamin oraz potwierdzi złożenie Zamówienia.

W wypadku gdy podane dane nie są kompletne, Sprzedający skontaktuje się z Klientem. Jeśli kontakt z Klientem nie będzie możliwy, Sprzedający ma prawo do odstąpienia od Zamówienia.

W trakcie składania Zamówienia, Klient musi wyrazić zgodę na umieszczenie danych osobowych w bazie danych Sklepu Internetowego Sprzedającego w celu ich przetwarzania w związku z realizacją Zamówienia. W wypadku udzielenia zgody, Klient ma prawo do wglądu w swoje dane, ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia.

Klient może skorzystać z opcji zapamiętania jego danych przez system w celu ułatwienia procesu składania kolejnego Zamówienia. W tym celu Klient powinien podać login i hasło, niezbędne do uzyskania dostępu do swojego konta. Login Klienta to podany przez niego adres e-mail. Hasło jest ciągiem znaków ustalanych przez Klienta. Hasło Klienta nie jest znane Sprzedającemu i Klient ma obowiązek zachowania go w tajemnicy i chronienia przed niepowołanym dostępem osób trzecich.

Po złożeniu przez Klienta skutecznego Zamówienia, otrzyma on automatyczną odpowiedź ze Sklepu Internetowego potwierdzającą otrzymanie zamówienia.

Przyjęcie Zamówienia do realizacji (czas rozpoczęcia realizacji Zamówienia) następuje z chwilą otrzymania zapłaty ceny zamówienia wraz z kosztami dostawy (dla Zamówień, dla których wybrano płatność przelewem lub płatność elektroniczną / kartą płatniczą) albo z chwilą otrzymania Zamówienia przez Sprzedawcę (dla Zamówień, dla których wybrano płatność „za pobraniem”).

Zawarcie wiążącej Umowy Sprzedaży następuje wraz z otrzymaniem przez Klienta wiadomości mailowej potwierdzającej przyjęcie Zamówienia do realizacji.

Dokument księgowy (paragon lub faktura) dostarczany jest do Klienta drogą elektroniczną na adres mailowy wskazany w Formularzu Zamówienia, na co Klient niniejszym wyraża zgodę.

 

Rodzaje i zakres usług elektronicznych

Usługodawca świadczy za pośrednictwem Sklepu Internetowego następujące Usługi Elektroniczne:

Świadczenie Usług Elektronicznych przez Usługodawcę jest nieodpłatne.

Umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na prowadzeniu Konta w Sklepie Internetowym zawierana jest na czas nieoznaczony. Klient może w każdej chwili zrezygnować z tej usługi – bez podawania przyczyn rezygnacji.

Umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na umożliwieniu złożenia Zamówienia w Sklepie Internetowym poprzez wypełnienie Formularza Zamówienia zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą złożenia Zamówienia.

Umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej Newsletter zawierana jest na czas nieoznaczony. Klient może w każdej chwili zrezygnować z tej usługi – bez podawania przyczyn rezygnacji.

 

Koszty i termin wysyłki

Towar wysyłany jest pod adres wskazany w Formularzu Zamówienia lub podany telefonicznie Sklep poinformuje Klienta, o ile będzie to możliwe, o nieprawidłowo wypełnionym Formularzu Zamówienia, który uniemożliwia dokonanie wysyłki lub może ją opóźnić.

Towar jest dostarczany za pomocą wyspecjalizowanych firm kurierskich lub za pośrednictwem Poczty Polskiej.

Przesyłka dostarczana jest zgodnie z terminem podanym na stronach serwisu. Jest to orientacyjny czas dostawy i dotyczy on zamówień z opcją przesyłki „za pobraniem”. Przy wyborze opcji płatności „przelew” lub „płatność kartą lub przelewem elektronicznym” do czasu podanego na stronach serwisu należy doliczyć czas zaksięgowania środków na rachunku bankowym Sklepu (zwykle 1-2 dni robocze).

Klient jest obciążany kosztami dostawy Towaru (wysyłki) określonymi w Cenniku transportu. Klient może się zapoznać z cennikiem w każdej chwili klikając w link „cennik transportu” na Stronie. Klient otrzymuje informacje o kosztach dostawy również w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową Sprzedaży.

Płatności

Na każdy sprzedany towar wystawiamy paragon lub imienny dowód zakupu (fakturę).

Płatność za zamówiony towar może nastąpić przelewem tradycyjnym, a także kartą lub za pośrednictwem płatności elektronicznych PayU.pl oraz za pobraniem (przy odbiorze towaru).

Odstąpienie od umowy zawartej na odległość

Klient będący jednocześnie Konsumentem, jak również Przedsiębiorca na prawach konsumenta, którzy zawarli Umowę Sprzedaży na odległość, mogą od niej odstąpić bez podania jakichkolwiek przyczyn, składając stosowne, jednoznaczne oświadczenie na piśmie lub drogą mailową w terminie czternastu (14) dni od momentu otrzymania Towarów. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie można wysłać w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@bcaa.pl. Przykładowy wzór formularza odstąpienia od umowy zawartej na odległość stanowi załącznik nr. 1 do Regulaminu.

W razie odstąpienia od umowy, umowa jest uważana za niezawartą. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta/ Przedsiębiorcy na prawach konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostawy Produktu (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostawy innego niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Sklepie Internetowym). Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Konsument/ Przedsiębiorca na prawach konsumenta, chyba że Konsument/ Przedsiębiorca na prawach konsumenta wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze Towar od Konsumenta/ Przedsiębiorcy na prawach konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta/ Przedsiębiorcy na prawach konsumenta do chwili otrzymania Towaru z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta/ Przedsiębiorcy na prawach konsumenta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

Konsument/ Przedsiębiorca na prawach konsumenta ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia, w którym odstąpił od umowy, zwrócić Towar Sprzedawcy lub przekazać go osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze Towar. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Towaru przed jego upływem. Konsument/ Przedsiębiorca na prawach konsumenta może zwrócić Produkt na adres: ul. Rumuńska 1, 91-336 Łódź.

Konsument/ Przedsiębiorca na prawach konsumenta ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.

Możliwe koszty związane z odstąpieniem przez Konsumenta/ Przedsiębiorcę na prawach konsumenta od umowy, które obowiązany jest ponieść Konsument/ Przedsiębiorca na prawach konsumenta:

- jeżeli Konsument/ Przedsiębiorca na prawach konsumenta wybrał sposób dostawy Towaru inny niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Sklepie Internetowym, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi/ Przedsiębiorcy na prawach konsumenta poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

- Konsument/ Przedsiębiorca na prawach konsumenta ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Towaru.

Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi/ Przedsiębiorcy na prawach konsumenta - w odniesieniu do umów, w których przedmiotem świadczenia jest Towar ulegający szybkiemu zepsuciu lub mający krótki termin przydatności do użycia.

Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi/ Przedsiębiorcy na prawach konsumenta – w odniesieniu do umowy, w której przedmiotem świadczenia jest towar dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.

 

Procedura reklamacji

Reklamacje z tytułu niezgodności Produktu z Umową Sprzedaży:

Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy wobec Klienta będącego  Konsumentem oraz Klienta będącego Przedsiębiorcą na prawach Konsumenta z tytułu niezgodności  Towaru z Umową Sprzedaży są określone w obowiązujących przepisach prawa – w szczególności w Ustawie o prawach konsumenta.

W przypadku Towarów objętych również gwarancją Sprzedawca informuje, iż gwarancja na sprzedany towar konsumpcyjny nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień Kupującego wynikających z niezgodności towaru z umową.

Polityka prywatności oraz ochrona danych osobowych

Administratorem danych osobowych przekazywanych przez Klientów Sklepu Internetowego w związku z Zakupami jest Usługodawca (więcej w Polityce Prywatności).

Dane osobowe wykorzystywane są w celu realizacji umów sprzedaży, w zawiązku z tym mogą być przekazywane podmiotom odpowiedzialnym za dostawę zakupionych Towarów do Klienta oraz, w przypadku zakupów na raty, instytucjom kredytującym zakup. Klienci mają prawo dostępu do treści swoich danych oraz do ich poprawiania.

Informacja o metodach i środkach technicznych służących wykrywaniu i korygowaniu błędów we wprowadzanych danych:

 

Zmiana Regulaminu

Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn, to jest:

- zmiany przepisów obowiązującego prawa;

- zmiany sposobów płatności i dostaw - w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu;

- rozbudowy, zmiany lub wycofania dotychczasowych lub wprowadzenie nowych funkcjonalności Sklepu lub usług objętych Regulaminem;

- zmiana warunków technicznych świadczenia usług drogą elektroniczną;

- zmiana danych teleadresowych, nazw, numerów identyfikacyjnych lub linków umieszczonych w treści Regulaminu;

- konieczność usunięcia błędów pisarskich, niejasności lub innych błędów, które wystąpiły w Regulaminie;

-zapobiegania nadużyciom;

- ze względów bezpieczeństwa;

- usprawnienia działania Sklepu i obsługi Klienta;

- zmiany procesu zawierania umów i składania zamówień za pośrednictwem Sklepu

 

Klienci zostaną poinformowani o zmianie Regulaminu poprzez opublikowanie go na stronie internetowej Sklepu. Klienci posiadający konto w Sklepie zostaną dodatkowo poinformowani o zmianie Regulaminu za pośrednictwem korespondencji e-mail.

W przypadku zawarcia na podstawie niniejszego Regulaminu umów o charakterze ciągłym (np. świadczenie Usługi Elektronicznej – Konto) zmieniony Regulamin wiąże Usługobiorcę, jeżeli zostały zachowane wymagania określone w art. 384 oraz 384[1] Kodeksu cywilnego, to jest Usługobiorca został prawidłowo powiadomiony o zmianach i nie wypowiedział umowy w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia powiadomienia. W wypadku gdyby zmiana Regulaminu skutkowała wprowadzeniem jakichkolwiek nowych opłat lub podwyższeniem obecnych Usługobiorca będący konsumentem ma prawo odstąpienia od umowy.

W przypadku zawarcia na podstawie niniejszego Regulaminu umów o innym charakterze niż umowy ciągłe (np. Umowa Sprzedaży) zmiany Regulaminu nie będą w żaden sposób naruszać praw nabytych Usługobiorców/Klientów będących konsumentami przed dniem wejścia w życie zmian Regulaminu, w szczególności zmiany Regulaminu nie będą miały wpływu na już składane lub złożone Zamówienia oraz zawarte, realizowane lub wykonane Umowy Sprzedaży.

 

Postanowienia końcowe

Umowy zawierane poprzez Sklep Internetowy zawierane są zgodnie z prawem polskim i w języku polskim.

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy obowiązującego prawa polskiego, w szczególności przepisy: Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r., Kodeksu cywilnego; Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.);.

Ewentualne spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą/Usługodawcą, a Klientem/Usługobiorcą będącym jednocześnie Konsumentem w rozumieniu art.. 22[1] Kodeksu cywilnego, jak również Klientem/ Usługobiorcą będącym Przedsiębiorcą na Prawach Konsumenta zostają poddane właściwym sądom powszechnym zgodnie z przepisami kodeksu postępowania cywilnego z dnia 17 listopada 1964 r. (Dz.U. 1964, Nr 43, poz. 296 ze zm.).

Ewentualne spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą/Usługodawcą, a Klientem/Usługobiorcą niebędącym jednocześnie konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu cywilnego lub Przedsiębiorcą na Prawach Konsumenta, zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy/Usługodawcy.

 

 Dane osobowe

Administratorem danych osobowych jest HF Media Sp. z o. o., Sp. k. z siedzibą w Łodzi (91-336), przy ul. Rumuńskiej 1, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000653595, REGON: 366105327, NIP: NIP 7292713761, e-mail: daneosobowe@hfmedia.pl, określany dalej („Administratorem”).

Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych Pana Mariusz Zajkiewicza z którym można się skontaktować listownie wysyłając korespondencje na adres spółki lub wysyłając email na adres: daneosobowe@hfmedia.pl.


Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne w celu realizacji umowy.


Dane osobowe przetwarzane będą do czasu przedawnienia zobowiązań podatkowych oraz obowiązkiem reklamacyjnym nie dłużej jednak niż przez okres 10 lat.


Podane dane osobowe przetwarzane są z zachowaniem zasad bezpieczeństwa wymaganych stosownymi przepisami o ochronie danych osobowych.


Odbiorcami przetwarzanych przez Administratora danych osobowych będą podmioty dostarczające i wspierające systemy teleinformatyczne Administratora.


Dane osobowe będą profilowane w celu polepszenia oferty sklepu poprzez analizowanie sprzedaży Pani/Pana dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania. Za pomocą plików cookies stosowanych w serwisach internetowych HF Media możliwe jest zapoznawanie się z Twoimi preferencjami w tym poprzez analizę tego jak często odwiedzasz serwis internetowy HF Media, czy i jakie produkty najczęściej oglądasz, jakiego rodzaju artykuły czytasz. Analiza zachowań w Internecie pomaga nam lepiej rozumieć zwyczaje i oczekiwania Twoje i Naszych użytkowników oraz dostosować się do potrzeb i zainteresowań.

Pani/Pan ma prawo: zażądać, abyśmy udzielili bliższych informacji dotyczących sposobu wykorzystywania danych osobowych, zażądać, abyśmy umożliwili dostęp do dotyczących go danych osobowych oraz przekazali kopię danych, które zostały nam przekazane, otrzymać w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego dane osobowe, które nam przekazał oraz - o ile jest to technicznie możliwe – zażądać przekazania tych danych innemu administratorowi bez przeszkód, jeżeli ich przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody lub umowy oraz w sposób zautomatyzowany, zażądać, abyśmy sprostowali wszelkie niedokładności w danych, które posiadamy, zażądać, abyśmy usunęli wszelkie dane, do przetwarzania których nie posiadamy już podstaw prawnych, wycofać udzieloną zgodę ze skutkiem na przyszłość tak, byśmy zaprzestali tego konkretnego przetwarzania – w przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody, zgłosić sprzeciw wobec danego przetwarzania w oparciu o uzasadniony interes z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją, chyba że nasze podstawy przetwarzania mają charakter nadrzędny wobec interesów, praw i wolności, zażądać ograniczenia przetwarzania danych np. na czas rozpatrywania skargi.

Pani/Pan ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

Załącznik nr. 1 do regulaminu.

 

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

– Adresat [w tym miejscu przedsiębiorca powinien wpisać nazwę przedsiębiorcy, pełny adres pocztowy oraz, o ile są dostępne, numer faksu i adres e-mail]

– Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*)

umowy dostawy następujących rzeczy(*) umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy(*)/o świadczenie następującej usługi(*)

– Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)

– Imię i nazwisko konsumenta(-ów)

– Adres konsumenta(-ów)

– Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

– Data

(*) Niepotrzebne skreślić.